آبی پسر- آبی پدر

پسر پرسید: بابا آبی چه رنگیه؟

پدر جواب داد: آبی به رنگ آسمون دیگه !

پسر گفت: یعنی رنگ این شلواری که پوشیدی؟

پدر تعجب کرد: ... اینکه خاکستری پسرم !

پسر گفت: اما خودت گفتی رنگ آسمون !

پدر گفت: خوب راست میگی ... آبی رنگ دریاست.

پسر دوباره پرسید: یعنی رنگ این پیرهنی که پوشیدی ؟

پدر جا خورد: نه بابا این که سبز لجنیه !

پسر گفت: اما خودت گفتی رنگ دریا.

پدر از کوره در رفت: بابا آبی رنگ چادر مامان بزرگ ... رنگ لباس استقلال ... رنگ ٢٠۶ همسایه، رنگ

جلد دفتر نقاشیت، زنگِ ج ...

پسر جواب داد: ای بابا ! از اول بگو رنگ شورت جنیفر لوپ -  کنسرت سال ٩٩ اش تو میامی دیگه...!!!

 

/ 0 نظر / 40 بازدید