دیروز دوست دخترم را در خیابان دیدم. . .

 

 (ادامه ی این متن از نظر شما چیست...؟)