دختر بودن یعنی و پسر بودن یعنی اینکه! (طنز و خنده)

پسربودن یعنی همیشه نان خریدن

پسر بودن یعنی کمک حال  هر چی کار سخت بودن

پسر بودن یعنی نگران دیپلم و کنکور بودن

پسر بودن یعنی نمیشه چند بار کنکور دادن

پسر بودن یعنی همیشه فکر شغل بودن

پسر بودن یعنی کار و درس با هم بودن

پسر بودن یعنی همیشه تشویش داشتن

پسر بودن یعنی دغدغه لیسانس و مشمولی داشتن

پسر بودن یعنی سختی و مشکلات و بی پولی  مجازه 

پسر بودن یعنی ناله و گله و گریه و  بی حالی غیر مجازه

پسر بودن یعنی نمیتونم نداریم هر چی هست باید بتونی

پسر بودن یعنی بیکاری نداریم همیشه مشغول کار بمونی

پسر بودن یعنی لیسانس گرفتی  سه سوت بدنبال دفترچه باشی

پسر بودن یعنی لبخند سرد داشتن زمانی  که در سربازی  باشی

پسر بودن یعنی چرا من؟ چرا اینجا؟ چرا بی کس؟ دیدبان باشی

پسر بودن یعنی فحش و توهین و تحقیر از    ما فوق     شنیدن

پسر بودن یعنی بی اعتراض و بی حرف و بی ... و لگد   چشیدن

پسر بودن یعنی اگه  معافیت بگیری بدو دنبال کار ؛ خیر جوانی ببینی

پسر بودن یعنی آخ جون تمام شد بالاخره  این  سربازی

پسر بودن یعنی  مرد شدی نمیشه  رفت  سر سر  بازی

پسر بودن یعنی بدو  دنبال مهارت و کار و  پول و پارتی

پسر بودن یعنی دل بریدن از هر چه مربوط به  زن و  عشقبازی

پسر بودن یعنی ماشین؟ خونه؟ پول؟ سکه چند میلیون تومانی؟

پسر بودن یعنی حالا آدم شدی! سر بالا کنی بدنبال حوا (هوا) باشی

پسر بودن یعنی تو که پول و مو نداری پس بهتره بدنبال  هوا (حوا) باشی

پسر بودن یعنی اگه عاشق نشی معشوق نداری

پسر بودن یعنی بی نهایت عاشقم تنهام نذاری

پسر بودن یعنی معنای صبوری و سختکوشی

 

 پسر بودن یعنی با دختر معنا گرفتن