همه چیز خنده دار بود….


داشتن تو…!


بودن من ; ماندن ما….!!


رفتن تو…


این همه آه….

گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد….